ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

img-About

Vision

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จะเป็นเลิศทางวิชาการแพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์ในระดับสากล

Mission

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จะจัดการบริการการเรียนการสอน และการวิจัยให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนำมาซึ่งศรัทธา และความนิยมสูงสุดจากประชาชนรวมทั้งชี้นำสังคมในด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีหน่วยงานและการบริการภายใต้การกำกับดูแลดังนี้ 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

สถิติการให้บริการปี 63 (ราย

จำนวนนักศึกษา

จำนวนบุคลากร

บุคลากร
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

บุคลากรภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor