ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการศึกษา

ภายในภาควิชาจิตเวชศาสตร์


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
หลักสูตรระดับปริญญาโทเพื่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกของผู้เรียน ต่อยอดความรู้ด้านจิตวิทยาคลินิกและจิตเวชศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถขอสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะได้

Read More

แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์.

Read More

แพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

Read More
Courses.php