ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัย

ผลงานด้านการวิจัย ตีพิมพ์ในปี 2562


ผลงานวิจัยของอาจารย์จิตแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์


ระดับชาติ

1.  Genis Seera, Wanlop Atsariyasing*, Chutima Jangjit*, Chanvit Pornnoppadol* Effectiveness of Parent Group Intervention for Reducing Medication Nonadherence in Children with ADHD: A Pilot Study. J Psychiatr Assoc Thailand 2019; 64(1): 3-20

2.  Suchanun Kerdphol M.Sc.*, Sucheera Phattharayuttawat, Ph.D.**, Supachoke Singhakant, M.D.** Factors Related to Academic Burnout among Graduate Students in One Government University. J Prapokklo Hosp Clin Med Educat Center 2019; 36(1): 16-24

3.  Pavita Chongsuksiri*, Suporn Apinuntavech**, Sirinadda Punyapas*One-Year Follow-Up of Parent Management Training Program for Children with Externalizing Behavior Problems. J Psychiatr Assoc Thailand 2019; 64(2): 163-176

4.  ชัชฎาภรณ์ พรมนอก, สุพร อภินันทเวช, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์. การศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องพฤติกรรมการข่มเหงรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 2562;33(1): 20-39.

5. ธนวรรณ พิทักษ์กชกร, พัชรินทร์ เสรี, สุพร อภินันทเวช.ผลของกิจกรรมการเตรียมจิตใจโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติในการลดความกลัวต่อการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 2562;9(1): 16-27.

6.  Chedphithu Winatpatthama, Gobhathai sittironnarit, Suwit Charoensak. Prevalence of Depression and Its Associated Factors among Care givers of Elderly Psychiatric Patients. J Psychiatr Assoc Thailand 2019; 64(3): 283-296

7.  Pitichet Jitkamhaeng*, Woraphat Rattha-apha**, Sucheera Phatharayuttawat**, Trirat Uptampohtiwat. The Effectiveness of Piano Playing as A Cognitive Training Program for The Elderly. J Prapokklao Hosp Chin Med Educat Center 2019; 36(4): 295-302   

 8.  Tanaphon Wongsurit, M.Sc.*, Sudsabuy Chulakadabba1, M.D.**, Thienchai Ngamthipwatthana, .D.*The Effect of Interpersonal Psychotherapy Group Activities on Depression among Elders in Kao Bor Kaew Home for The Aged. J Prapokklao Hosp Chin Med Educat Center 2019; 36(4): 312-320   


ระดับนานาชาติ

1. Tunsirimas N, Pariwatcharakul P, Choovanichvong S, Ratta-apha W. Clozapine-induced agranulocytosis and leukopenia: Incidence, associated factors, and rate of hematologic adverse-effects monitoring in psychiatric out-patient services in Thailand. Asian Journal of Psychiatry 2019; 41,13-16,

2.  Monteerarat Y, Pariwatcharakul P. Methylphenidate-Induced Raynaud Phenomenon Developed After Increasing Methylphenidate in an Adult With Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. J Clin Psychopharmacol. 2019 Mar/Apr;39(2):178-179. doi: 10.1097/JCP.0000000000001007.

3.Tomoya Hirota, Anthony Guerrero, Norman Sartorius, Daniel Fung, Bennett Leventhal, Say H. Ong, Hitoshi Kaneko, Suporn Apinuntavech, Abang Bennett, Jegannathan Bhoomikumar, Keun‐Ah Cheon,Oyunsuren Davaasuren, Susan Gau, Brian Hall, Evgeny Koren, Tuan van Nguyen, Tin Oo, Susan Tan, Masaru Tateno, Manivone Thikeo, Tjhin Wiguna, Mark Wong, Yi Zheng, Norbert Skokauskas. Child and adolescent psychiatry in the Far East: A 5‐year follow up on the Consortium on Academic Child and Adolescent Psychiatry in the Far East (CACAP‐FE) study. Psychiatry and Clinical Neurosciences.2019;73(2):84-9.

4.  Oon-Arom A, Wongpakaran T, Satthapisit S, Saisavoey N, Kuntawong P, Wongpakaran N. Suicidality in the elderly: Role of adult attachment. Asian Journal of Psychiatry.  2019.  44   8-12.

5.   Kamonnet Wannasewok, Johannes Wancata, Pichet Udomratn, Tae-Yeon Hwang, Zsuzsa Litvan, Vid Velikic, and Afzal Javed.   Psychiatric Rehabilitation in the Twenty-First Century. Psychiatric Rehabilitation in the Twenty-First Century (2019) 557-575

6.   Auampradit, Natchaphon; Vapattanawong, Patama; Punpuing, Sureeporn; Sunpuwan, Malee; Jirapramukpitak, Tawanchai. A Longitudinal Study of Changes in Cognition Among Older Thais: Studying From the Kanchanaburi Demographic Surveillance System.GERONTOLOGY AND GERIATRIC MEDICINE.  2019.  Volume 5: 1–10

7.   Dajpratham P,1 Pukrittayakamee P,2 Atsariyasing W,2 Wannarit K,2 Boonhong J,3 Pongpirul K,4 Suesuwan O5 and Chatdharmmaluck S6. Prevalence and Potential Associated Factors of Poststroke Depression. ASEAN J Rehabil Med. 2019; 29(3):85-89

8.  Klankluang W, Pukrittayakamee P, Atsariyasing W, Siriussawakul A, Chanthong P, Tongsai S, Tayjasanant. Validity and Reliability of the Memorial Delirium Assessment Scale-Thai Version (MDAS-T) for Assessment of Delirium in Palliative Care Patients. The Oncologist 2019;24:1-6.


ผลงานด้านการวิจัย ตีพิมพ์ในปี 2561

ผลงานวิจัยของอาจารย์จิตแพทย์ที่ได้รับการตีพิมพ์


ระดับชาติ

1.  Suwit Charoensak*, Gobhathai Sittironnarit*, Teerasakdi Satra*, Weerasak Muangpaisan**, Varalak Srinontprasert***Prevalence of Psychiatric Disorders in Elderly Patients, Quality of Life of Patients and Caregivers, and Their Correlated Factors. J Psychiatr Assoc Thailand 2018; 63(1): 89-98

2.  Thanayot Sumalrot, Numchai Supparerkchaisakul, Thienchai Ngamthipwatthana Medical Professionalism: Development and Validation of Medical Professionalism Scale (MPS)1 Journal of Behavioral Science for Development (JBSD) Vol.10 No.1, January 2018

3.  แกมแก้ว โบษกรนัฏ,  สุพร อภินันทเวช, พัชรินทร์ เสรี, บัญญัติ ยงย่วน. การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน ในโครงการสุขภาพจิตโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2560

4.  กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, นนทภรณ์ รักศิลธรรม, กมลเนตร วรรณเสวก, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์. ความเครียดในการทำงาน กลวิธีการเผชิญปัญหาความเครียด และคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลาการในโรงพยาบาลทั่วไป. วารสารศูนย์การแพทย์ศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 2561; 35(2):163-176

5.  จุฑามาศ  อึ้งอำพร,   ชาญวิทย์  พรนภดล, สุพร  อภินันทเวช, อาภา  ภัคภิญโญ. ปัจจัยความสำเร็จในการก่อตั้งงานสุขภาพจิตโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหนคร วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: 2561; 13(1): 33-34

 6.  ศศิตา  หมัดเหล็ม, พัชรินทร์  เสรี,   สุพร  อภินันทเวช และ บัญญัติ  ยงย่วน. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์: 2561; 19(1): 193-2037.  Praleena Thongsri, Araya  Chiangkhong,  ThanayotSumalrot. A Causal Model of Factors Affecting Depression in Traffic Police of the Metropolitan Police Bureau. Journal of Public Health Nursing. 2018; 32(1): 59-76

8.Ronnachai Kongsakorn, Suwanna Arunpongpaisal, Gobhathai Sittironnarit, Apichat Jariyavilas Validity and Reliability of the MOSAIC Scale: Thai Version. J Psychiatr Assoc Thailand 2018; 63(4): 359-370

9.   Parawee Kantasorn, M.Sc.*, Sudsabuy Chulakadabba, M.D.**, Sirinadda Punyapas, M.D.** Relationship between Parenting Styles and Psychological Capital among Students of a Public University. J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center Vol.35 No.2 Apr. - Jun. 2018: 153-162


10.ปรีชญา ชัยสิงห์ กจ.ม.*, อุดมสิทธิ์ จีรสิทธิ์กุล ปร.ด.*, กมลพร วรรณฤทธิ์ พ.บ.** การพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามตัวตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer) ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช. เวชบันทึกศิริราช ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ก.ย. — ธ.ค. 2561 : 167-173

11.  Natee Viravan*, Thanavadee Prachason* Assessment of Postoperative Delirium Screening with the Thai-Version 4 ‘A’s Test in Elderly Patients Undergoing Hip/Knee Replacement. J Psychiatr Assoc Thailand 2018; 63(1): 77-88

12. Somporn Charatcharoenwitaya, M.A. Social Worker Role in Mental Health Rehabilitation for Employment. Siriraj Med Bull 2018;11(2): 147-150

ระดับนานาชาติ

1.   Vanvisa Sresumatchai, *,1 Surasak Taneepanichskul and 3 Suporn Apinuntavech EFFECTIVENESS OF TRAINING FOR THE MOTHERS IN CARINGFOR CHILDREN WITH AUTISM TO ENHANCE DEVELOPMENT AND REDUCE PROBLEM BEHAVIOR. International Journal of Current Research Vol. 10, Issue, 01, pp.64316-64319, January, 2018

2.  Kayankit T, Saisavoey N, Pariwatcharakul P. Internet users’ perspective towards Facebook use by physicians and medical students. Siriraj Med J 2017;69: 336-344.

3.   Pongsakorn Rungwittayanuwat, Sucheera Phattharayuttawat, Suwit Charoensak Prevalence of Depression and its Associated Factors among Caregivers of Patients with Schizophrenia. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S1-S6

4.   Sunanta Chantakarn, Kitikan Thana-udom, Kamonporn Wannarit, Teerasakdi Satra  How Polarity of the First Episode Affects Clinical Characteristics and the Course of Illnesses of Bipolar I Disorder Patients. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S7-S12

 5.  Punnapat Thana-ariyapaisan, Chanvit Pornnoppadol, Suporn Apinuntavech, Patcharin Seree Effectiveness of an Intervention Program to Develop and Enhance Protective Skills against Game Addiction among 4th through 6th Grade Students. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S13-S18

6.  Tikumporn Hosiri, Kamonnet Wannasewok, Pornthida Chaiharn, Sucheera Phattharayuttawat,

Vichai Manussirivithaya, Thienchai Ngamthipwatthana. Parenting Styles and Hardiness of Students in a Thai Military Academy. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S19-S23

7.  Nantawat Sitdhiraksa, Naratip Sanguanpanich, Phiangbunpa Natithamkul, Kamonporn Wannarit, Nattha Saisavoey, Woraphat Ratta-apha, Pornjira Pariwatcharakul Cognitive Effects in Psychiatric Inpatients Treated with Electroconvulsive Therapy. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S24- S27

8.  Sunanta Chantakarn, Panatda Sriwichit, Sontuss Bussaratid, Kitikan Thana-udom  Validity and Reliability of Thai Psychiatric Aggression Scale . J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S28 – S33

9. Tikumporn Hosiri, Sirinadda Punyapas, Warintip Sawangsri  The Prevalence and Patterns of Sleep Problem in Children with ADHDJ Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S34 – S40

10. Thanayot Sumalrot, Ittipol Pinijvicha, Sucheera Phattharayuttawat, Thienchai Ngamthipwatthana, Soisuda Imaroonrak, Natchaphon Auampradit The Relationship between Attachment Styles and Empathy. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S41-S46

11. Soisuda Imaroonrak, Phornchanit Jamnieankal, Tikumporn Hosiri, Sucheera Phattharayuttawat, Triwit Phijitplakas,Thanayot Sumalrot, Natchapol Auampradit The Effect of Molding the Plasticine on Creativity in Early Childhood. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S47-S50

12.  Mingkwan A, Ratta-apha W, Phattharayuttawat S, Imaroonrak S, Sumalrot T, Auampradit N. The relationship between self-comparison and mental health in Naresuan University students. J Med Assoc Thai 2018;101;Suppl.1: S51-S56 

13.  Chalermrungroj T, Phattharayuttawat S, Ratta-apha W, Sumalrot T*. The relationship between psychological capital and public-mindedness in secondary school students. J Med Assoc Thai 2018;101;Suppl.1: S57-S65

14.  Weeraphong Chalermrungroj, Sucheera Phattharayuttawat, Woraphat Ratta-apha, Natchaphon AuampraditThe Relationship between Psychological Capital and Ethical Behavior in one Secondary School Students. J Med Assoc Thai 2018;101;Suppl.1:S66-S73

15.Sirinadda Punyapas, Tikumporn Hosiri, Onpraparn Thavepthavolvong, Sudsabuy Chulakadabba, Sucheera Phattharayuttawat, Thienchai Ngamthipwattana, Soisuda Imaroonrak, Thanayot Sumalrot,Natchaphon AuampraditThe Forgiveness among Vocational Students in Bangkok. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S74-S79

16.  Sucheera Phattharayuttawat, Haruetaitip Tuntatead, Natchaphon Auampradit, Vichai Manussirivithaya,Thienchai Ngamthipwatthana The Development of the Thai Psychological Capital Inventory: Version 44 Items. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S80-S84

17.Soisuda Imaroonrak, Patchawan Phunwutikorn, Sucheera Phattharayuttawat, Thienchai Ngamthipwatthana,Thanayot Sumalrot, Natchaphon Auampradit The Effects of Origami Training on Creativity and Visual-motor Integration in Preschool Children . J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S85-S89

18.   Thienchai Ngamthipwatthana, Teerasakdi Satra, Sucheera Phattharayuttawat, Bhornthip Srirojnoppakun The Relationship between Alcohol Expectancy and Alcohol-Related Problems among Public UniversityStudents . J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S90-S96

19.  Chanvit Pornnoppadol, Patcharin Seree, Niramon Yasinthorn, Chutima Jangjit, Sirinda ChanpenFactors Associated with Premature Treatment Discontinuation among Thai Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder [ADHD] . J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S97-S105

20.  Natchaphon Auampradit, Sudsabuy Chulakadabba, Boontarika Hanvanichvech, Sucheera Phattharayuttawat,Thienchai Ngamthipwatthana, Soisuda Imaroonrak, Thanayot Sumalrot Relationship between Psychological Capital and Study Strategies of Upper Secondary School in Bangkok.. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S106-S111

21.  Parawee Keawjamrus, Somporn Charatcharoenwitaya, Malai Chalermchainukul, Wirin Chaiyajan, Supatchara Namvises, Yotika Jitkong, Aree Singlamphong, Lakkana Thongchot, Naratip Sanguanpanich, Panatchaporn Chantapong, Woraphat Ratta-apha, Nattha Saisavoey  A Comparative Study of Family Functioning as Perceived between Psychiatric Patients and Relatives. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S112-S118

22.  Wisarat Pruttithavorn, Kamonnet Wannasewok, Thienchai Ngamthipwatthana 

A Retrospective Study of Weight Change and Risk Factors Associated with Weight Gain among Patients with Schizophrenia in the Inpatient Psychiatry Unit at a University Hospital in Bangkok, Thailand. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S119-S125

23.  Thoranin Kongsuk, Kamonnet Wannasewok, Jetsada Thongtao, Supattra Konkhamdee, Kadsaraporn Kenbubpha, Teerapa Thanee, Jirungkoon NuttharungsriThe Development, Validity and Reliability of Psychotic Symptoms Rating Scale for Patients with Schizophrenia (Prasrimahabhodi Assessment Schizophrenia Scale: PASS8). J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S126-S134

24.  Sirirat Kooptiwoot, Panlapat Noithi, Panate PukrittayakameeSunanta Chantakarn. The Prevalence and Associated Factors of Major Depressive Episode in the Surgical Inpatients at a University Hospital in Bangkok, Thailand. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S135-S140

25.  Varoth Chotpitayasunondh, Woraphat Ratta-apha, Nantawat Sitdhiraksa, Wanlop Atsariyasing, Chanvit Pornnoppadol Validity and Reliability of Thai Version of Missouri Assessment of Genetics Interview for Children [Th-MAGIC] for Diagnosis of Substance Use Disorder in Children Aged 13 to 17 Years. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S141-S145

26.Supachoke Singhakant, Sucheera Phattharayuttawat, Nattawut Chaychum, Thienchai Ngamthipwatthana,Soisuda Imaroonrak, Thanayot Sumalrot, Natchaphon Auampradit The Selected Factors Related to Adversity Quotient [AQ] of The First Year Students of Naresuan University J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S146-S150

27.   Supachoke Singhakant, Sucheera Phattharayuttawat, Buntita Tuntichusak, Thienchai Ngamthipwatthana,Soisuda Imaroonrak, Thanayot Sumalrot, Natchaphon Auampradit The Relationship between Defense Styles and Mental Health in Early Adulthood J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S151-S156

28.   Sunanta Chantakarn, Dheeravut Ratanapichayachai, Sirirat Kooptiwoot, Nattha Saisavoey Concordance between the DSM-IV and the DSM-5 Criteria for Delirium Diagnosis Referred to the Consultation-Liaison Psychiatry Unit at a University Hospital in Bangkok, Thailand. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S157-S163

29.  Pradit Prateepavanich, Suwimon Yeephu, Saithip Suttiruksa, Chuthamanee Suthisisang, Nattha Saisavoey Demographic and Clinical Characteristics of Thai Patients with Fibromyalgia Syndrome. J Med Assoc Thai 2018; 101; Suppl. 1: S164 -S170 

30.  Chanvit Pornnoppadol & Woraphat Ratta-apha & Sirinda Chanpen1 & Supattra Wattananond & Nootchanet Dumrongrungruang & Kanthip Thongchoi & Suphaphorn Panchasilawut & Benyapa Wongyuen & Apakorn Chotivichit & Juntira Laothavorn & Asara Vasupanrajit1A Comparative Study of Psychosocial Interventions for Internet Gaming Disorder Among Adolescents Aged 13–17 Years. International Journal of Mental Health and Addiction https://doi.org/10.1007/s11469-018-9995-4

31.  Thienchai Ngamthipwatthana, M.D.*, Yanisa Kiattisirichai, M.Sc.*, Tikumporn Hosiri, M.D.*, Vichai Manussirivithaya, M.D.** The Effect of Group Cognitive Behavioral Play Therapy Program on Self-Control among Late Childhood in Foster Care. Volume 70, No.6: 2018 Siriraj Medical Journal 507-513

32. Sourander A., Chudal R., Skokauskas N., Al-Ansari A.M., Klomek A.B., Pornnoppadol C., Kolaitis G., Maezono J., Steinhausen H.-C., Slobodskaya H., Kaneko H., Regmee J., Li L., Nguyen M.H., Grimland M., Osokina O., Ong S.H., Praharaj S.K., Lesinskienė S., Fossum S., Wiguna T., Makasheva V.A., Lehti V. Unmet needs of child and adolescent psychiatrists among Asian and European countries: does the Human Development Index (HDI) count? European Child and Adolescent Psychiatry.  2018.  27  (1): 5-8.

33.  Chenchit Chayachinda, Chanakarn Kerdklinhom, Suphaphon Tachawatcharapunya and Nattha Saisaveoy  Video-based education versus nurse-led education for partner notification in Thai women with sexually transmitted infections: a randomized controlled trial. International Journal of STD & AIDS . 2018 Nov;29(11):1076-1083


บทความทางวิชาการ

1.   พรจิรา ปริวัชรากุล. Neurosteroid effect in climacteric: current evidence and therapeutic options. ใน: อัมรินทร์ สุวรรณ และคณะ. Menopause 4.0. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย, 2561.

2.  ณัฏฐา สายเสวย. การกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า. ใน: เวชศาสตร์ทันยุค 2561 เล่มที่ 2  

3.   ศิริรัตน์  คุปติวุฒิ. กองบรรณาธิการ ใน: เวชศาสตร์ทันยุค 2561 เล่มที่ 2  


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ทั้งหมด
Courses.php