ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มีการให้บริการด้านจิตเวชอย่างครอบคลุมได้แก่ การให้บริการผู้ป่วยนอก 

การให้บริการผู้ป่วยใน 

การให้บริการผู้ป่วยฟื้นฟู การรักษาด้วยไฟฟ้า 

การให้บริการทางจิตวิทยาคลินิก  การให้บริการจิตเวชสูงอายุ และการให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor